Terms of service

Het onderstaande is van toepassing op de informatie, producten en diensten aangeboden op de website www.CHOQOLA.com
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

www.CHOQOLA.com is met de grootste zorg samengesteld en verzameld uit verschillende bronnen en ervaringsdeskundigheid. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden en/of onvolledigheden zijn opgetreden.

Het is de betrachting van www.CHOQOLA.com om aan te tonen hoe de lezer voor zichzelf kan leren zorgen, niet wat hij of zij in een specifieke situatie moet doen of nemen. Wel hoe een oplossing te vinden kan zijn door de gegeven situatie met een open mind te leren bekijken ipv de dingen blindelings aan te nemen omdat dit door een derde partij wordt beweerd.

De informatie op www.CHOQOLA.com wordt aangeboden in de staat waarin het zich feitelijk bevindt zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel waarvoor het geraadpleegd is.

www.CHOQOLA.com is bedoeld om de lezer de basisprincipes van een gezond leven te leren volgens de visie van de auteurs en is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Het is op geen enkele wijze bedoeld om medisch of professioneel advies te geven.
De auteur is geen arts, diëtiste of voedingswetenschapper. De informatie in deze website is verzameld uit vele verschillende bronnen en door persoonlijke ervaringen. Gebruik van de informatie kan in geen geval een consult of behandeling door een bevoegd arts vervangen en het is uitsluitend de verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.
Raadpleeg altijd uw huisarts voordat u een verandering in uw eetgewoonte of bewegingspatroon aanbrengt.

Er is geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van www.CHOQOLA.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de supervisie staan van www.CHOQOLA.com. Er is geen verantwoordelijkheid voor content, informatie, diensten en producten op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Deze hyperlinks zijn enkel voor het gemak van de gebruiker opgenomen en betekenen niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door www.CHOQOLA.com wordt aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Het is niet toegestaan om de normale werking van www.CHOQOLA.com te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving ten aanzien van privacy, publicatie en/of communicatie in de breedst mogelijke zin van het woord opleveren.

www.CHOQOLA.com behoudt zich het recht voor het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken, om welke reden dan ook.

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot, copyrights, auteursrechten, concepten, ideeën, gedachtengoed, visie, didactische benadering en achterliggende filosofie, rechten in relatie tot vertalingen, database rechten, domeinnamen, merkenrechten en octrooien met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen recepten, handleidingen, software, video, audio, tekst, logo’s, foto’s en illustraties en de lay-out en het design van de website, zijn eigendom van www.CHOQOLA.com of zijn met toestemming van de eigenaren van het recht in gebruik.

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website of delen daarvan te kopiëren, downloaden, aan te passen, reproduceren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.CHOQOLA.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, komen alle voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan www.CHOQOLA.com of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend www.CHOQOLA.com of zijn rechthebbenden daartoe bevoegd.

Op deze website, disclaimer, producten en diensten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website, disclaimer, producten en diensten, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België, met uitsluiting van ieder andere rechter of rechtbank in ieder ander land.

Retourneren

Retourneren kan op eigen kosten. We bieden voedingswaren aan die na opening van verpakking ook niet kunnen worden teruggenomen. Is er schade opgelopen door het transport? Stuur ons dan een mail naar info@myfoodmykingdom.com
We wensen bewuste klanten aan te trekken en we zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod. Ons aanbod is niet groot maar weloverwogen en wordt stuk per stuk nagekeken op afwijkingen.